Adriana Catrina van Achterberg, Huwelijksregister Zaltbommel, 1921-1930, akte 3

By |

Den zesden februari negentiendhonderd negen en twintig verschenen voor mij, ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente ZALT-BOMMEL in het gemeentehuis alhier, teneinde een huwelijk aan te gaan: Henricus Johannes van Boort, oud acht en twintig jaren, van beroep aannemer geboren te Zalt Bommel en wonende aldaar, meerderjarige zoon van van Henricus Johannes van Boort, oud vijf en zeventig jaren, van beroep aannemer, wonende te Zalt Bommel en van Allegonda de Graauw, overleden.
en Adriana Catrina van Achterberg, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, geboren te Zalt Bommel en wonende aldaar, meerderjaria dochter van Ludovicus van Achterberg, oud zeven en vijftig jaren, van beroep likeurfabrikant en Hedrina Jacomina van Hattum, oud zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Zaltbommel.
De vader van den bruidegom en de vader en de moeder van de bruid bij de voltrekking van dit huwelijk voor mij tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot hetzelve te verleenen.

De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad op Zaterdag, zes en twintigsten Januari dezes jaars alhier.

Bruidegom en bruid hebben aan mij overgelegd de bij de wet voorgeschreven huwelijksstukken.
Ik heb bruidegom en bruid afgevraagd of zij elkander aanemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn.
Nadat de vragen door beiden bevestigend beantwoorden werden, is door mij, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.

Als getuigen waren tegenwoordig:
Johannes Petrus van Boort, oud acht en dertig jaren, van beroep architect, wonende te Eindhoven, broeder van den bruidegom.
Jacobus Johannes Wilhelmus van Hout, oud drie en dertig jaren, van beroep burgermeester, wonende te Budel, zwager van den bruidegom.
Maurits van Achterberg, oud negen en twintig jaren, van beroep wijnhandelaar, wonende te Zalt Bommel, broeder van de bruid.
Jan Roland van Groen, oud veertig jaren, van beroep accountant, wonende te Delft, zwager van de bruid.

Brond Regionaal Archief Rivierenland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *