Adriana van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1849, aktenummer 12

By |

In het jaar een duizend acht honderd negen en veertig, den zeven en twintigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Peter Goossens, oud drie en dertig jaren, geboren en wonende te Geertruidenberg, van beroep arbeider, meerderjarige zoon van Antonie Goossens, overleden en van Maria van Gils, zonder beroep, wonende te Geertruidenberg, ter eene; en Adriana van Kuijk, oud drie en twintig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, van beroep werkster, meerderjarig dochter van Johannes van Kuijk, van beroep veldwachter, van van Joanna van Achterberg, zonder beroep, beide in deze Gemeente woonachtig, ter andere zijde.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgneomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen de Gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad op zondagen, den dertienden en den twintigsten Mei, beide dezes jaars.

En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerste: De Akte van geboorte van den Bruidegom, waaruit blijkt dat hij geboren is den vierden februarij een duizend acht honderd en zestien, te Geertruidenberg, Provincie Noord-Braband.
Ten tweeden, Een Certificaat van den Heere Staatsraad, Gouverneur deze Provincie, waaruit blijkt dat den Bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der Nationale Militie heeft voldaan.
Ten derden, De Akte van Geboorte van de Bruid, waaruit blijkt dat zij in deze Gemeente geboren is den dertiende Januarij een duizend acht honderd zes en twintig.
De vader en de moeder van de Bruid, beide alhier tegenwoordig, hebben verklaard hunnen toestemming te geven tot het voltrekken van dit huwelijk.
Ten vierden, Een Certificaat van den Heere Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Geertruidenberg, houdende dat de afkondigingen aldaar hebben plaats gehad op zondagen den dertienden en twintigsten Mei, beide dezes jaars zonder dat stuiting daartegen is beteekend geworden.

Dien ten gevolge, en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtegenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; hebben wij in Naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Peter Goossens en Adriana van Kuijk, door den Echt aan elkander zijn vereenigd.

En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentes-huize in tegenwoordigheid van: Jan Kommers, oud zes en dertig jaren, Timmerman; Gerrit van Spaandonk, oud achte en zeventig jaren, kopeslager; Christiaan van der Heijden, oud acht en dertig jaren, koperslager, en Bart Otjens, oud een en zestig jaren, Particulier, alle wonende in deze Gemeente, als getuigen ten deze door de echtgenooten zelven gekozen engeen naastbestaanden van dezelve zijnde.

Waarvan akte: welke wij, na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met de vader van partij ter andere zijde en de getuigen hebben geteekend, hebbende de contracterende partijen als mede de moeder van partij ter andere zijde verklaard wegens onkunde niet te kunnen schrijven.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *