Andreas van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1861, aktenummer 18

By |

In het jaar een duizend acht honderd een en zestig, den een en dertigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Andreas van Kuik, oud zes en twintig jaren, geboren en wonende in deze gemeente, beroep arbeider, meerderjarige zoon van Johannes van Kuik, veldwachter, en van Joanna van Achterberg, zonder beroep, beide in deze gemeente woonachtig, ter eenre,
En Adriana Poppelier, oud zeven en twintig jaren, geboren te Waspik, wonende in deze gemeente, beroep dienstmeid, meerderjarige dochter van Adam Poppelier, Tapper, en van Maria Anna de Jongh, zonder beroep, beide wonende te Waspik, ter andere zijde.

Dewelke aan ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente hebben plaats gehad op zondagen, den twaalfden en negentienden Mei, beide dezes jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerst: De Akte van geboorte van den Bruidegom.
Ten tweeden, Een Certificaat van den Heere Commissaris des Konings in deze Provincie, waaruit blijkt dat den Bruidegom aan zijn de verpligtinh ten aanzien der Nationale Militie heeft voldaan.
Ten derden: De akte van geboorte van de Bruid.
Ten vierden: Een Certificaat houdende dat de afkondigingen binnen deze gemeente hebben plaats gehad en geen stuiting is beteekend geworden,
De vader en de moeder van de Bruidegom, als mede de vader en de moeder van de Bruid, alle hier tegenwoordig hebben verklaard hunne toestemming te geven tot het voltrekken van het huwelijk.

Dien te gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Andreas van Kuijk en Adriana Poppelier door den Echt met elkander zijn vereenigd.

En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentes-huize in tegenwoordigheid van: Gerrit van Aalst, oud negen en dertig jaren, kleermaker, Huibert van Strien, oud acht en twintig jaren, schipper, Johannes den Teuling, oud zes en twintig jaren, koperslager en Theodorus van Spijk, oud zestig jaren, dienstknecht, alle wonende in deze gemeente, als getuigen ten deze door de echtgenooten zelven gekozen en geene nebestaanden van dezelve zijnde.

Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met de getuigen, de vader van partij ter eenre alsmede de vader en de moeder van partij ter andere zijde hebben geteekend, hebbende de moeder van partij ter eenre verklaard wegens onkunde niet te kunnen tekenen alsmede de beide contracterende partijen.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *