Bartholomeus van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1891, aktenummer 3

By |

In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den tweeden april. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Bartholomeus van Achterberg, oud drie en dertig jaren. geboren te Sprang, wonende te Raamsdonk, van beroep landbouwer, meerderjarige zoon van Gerardus Nicolaas van Achterberg, landbouwer, en van Sara Varossieau, zonder beroep, beide wonende te Raamsdonk, ter eenre,
En Adriana Petronella Dank, oud twintig jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep zonder, minderjarige dochter van Hendrik Dank, tapper, en van Agnita Petronella Smits, zonder beroep, beide wonende te Raamsdonk, ter andere zijde.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen, op Zondagen, den twee en twintigsten en negen en twintigsten Maart dezes jaars.

En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd:
Ten eerste. De akte van geboorte van den Bruidegom.
Ten tweede. Een certificaat van den Heer Commissaris des Konings in NoordBrabant, waaruit blijkt dat de Bruidegom aan zijne verplichting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
Ten derde. De akte van geboorte van de Bruid.
De vader en de moeder van de Bruid, beide alhier tegenwoordig, hebben verklaard tot het voltrekken van dit huwelijk hunne toestemming te geven.

Dien ten gevolge en nadat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid van getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen als echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Bartholomeus van Achterberg en Adriana Petronella Dank door den Echt met elkander zijn vereenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ter Gemeentes-huize in tegenwoordigheid van Gerardus Nicolaas van Achterberg, oud zes en zestig jaren, landbouwer, vader van den contractant ter eenre, Hendrik van Achterberg, oud twee en zeventig jaren, landbouwer, oom van den contractant ter eenre, Mathijs Pelders, oud een en vijftig jaren, veldwachter, en Adrianus Jacobus Mooij, oud zes en zestig jaren, veldwachter, allen wonende te Raamsdonk, als getuigen, hiertoe door partijen gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *