Category Archives: Bronnen

Jacobus Ferdinand van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1847, aktenummer 77

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zeven-en-Veertig, den drie en twintigsten September kompareerde voor ons Wethoud Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Breda, Provincie Noord-Bradand, ter eene: Jacobus Ferdinand van Achterberg, Postiljon, oud een en twintig jaren, geboren te Raamsdonk, wonende te Breda, jongman, minderjarigen zoon van Maurits van Achterberg, gepensioneerd Postiljon en van Anna Catharina… Read More »

Gerardus Nicolaas van Achterberg, Huwelijksregister Den Bosch, 1843, aktenummer 63

In het jaar een duizend acht honderd drie-en-veertig, den tienden dag der maand junij, voor ons Wethouder der Stas ’s Hertogenbosch, Beambte van den Burgerlijken Stand, zijn verschenen ter eenre: Gerard Nicolaas van Achterberg, commis der derde klasse bij de in- en uitgaande regten en accijnsen, jongman, oud zeven en twintig jaren, geboren te Oosterhout, Provincie Noord braband,… Read More »

Gerard Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Oosterhout, 1816, aktenummer 46

In t jaar duizend achthondert en zestien den twaalfden maart, compareerde voor ons Burgemeester van Oosterhout Ambtenaar van den Burgelijken Stand, David van Achterberg, wonende alhuer in no. 651 dewelken ons heeft gepresenteerd een kind van t mannelijk geslagt gebooren den twaalfden maart van hem comparant van Jacoba Elisbeth van Loo zijnde huisvrouw aan het welk hij verklaard… Read More »

Maria van Achterberg, Geboorteregister Breda, 1874, aktenummer 297

Den vijfden augustus achttien honderd vier en zestig, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, verschenen Mourits van Achterberg, oud een en veertig jaren, daglooner, wonende alhier, welke heeft verklaard, dat op den vijfden augustus dezes jaars voormiddags te zeven uren, ten zijnen huize, in wijk C, nummer twee honder vijf, is geboren een kind… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1903, aktenummer 127

In het jaar negentien honderd drie, den vier en twintigsten der maand maart, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Jan van Brummelen, oud acht en vijfitg jaren, van beroep boekbinder, wonende alhier, en Willem van der Pol, oud vier en vijftig jaren, van beroep koetsier, wonende alhier, geen aanverwanten van den na… Read More »

Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1849, aktenummer 292

In het Jaar Een duizend Acht honden Negen en Veertig, den een en twintigsten julij kompareerde voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Breda, Provincie Noord-Braband, Jacobus Ferdinant van Achterberg, Postiljon, oud drie en twintig jaren. Vader en Hiromynus Adrianus Timp, schoenmaker, oud vier en dertig jaren, oom van den overledene, beide wonende te Breda,… Read More »

Hendrina Jacomina van Hattum, Overlijdensregister Zaltbommel, 1936, aktenummer 15

Heden drie en twintig april negentienhonderd zes en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Zaltbommel: Blom, Adrianus, oud zes en zestig jaren, zonder beroep wonende te Zaltbommel die verklaard, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op twee en twintig april dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, in de gemeente is overleden… Read More »

Maria van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1869, aktenummer 117

Den vier en twintigsten november achttien honderd negen-en-zestig, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, in het openbaar, ten gemeentehuize alhier, verschenen ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken: Gerhardus van Geenhuizen, oud zes en vijftig jaren, geëmployeerde in het garnizoen hospitaal, geboren te Nijkerk, wonende alhier, weduwnaar van Johanna Driessens, meerderjarige zoon van Bernardus… Read More »

Maria van Achterberg, Overlijdensregister Breda, 1869, aktenummer 298

Den twintigsten october achttien honderd negen en zestig, zijn voor ons, ambtenaar van den burgelijken stand te Breda, verschenen Mouris van Achterberg, oud negen en dertig jaren, daglooner, vander van de overledene, en Johannes de Hoon, oud twee en veertig jaren, koperslager, beide wonende alhier, welke hebben verklaard, dat op den negentienden october dezes jaars des namiddags te… Read More »