Category Archives: Geboorteakte

Gerard Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Oosterhout, 1816, aktenummer 46

In t jaar duizend achthondert en zestien den twaalfden maart, compareerde voor ons Burgemeester van Oosterhout Ambtenaar van den Burgelijken Stand, David van Achterberg, wonende alhuer in no. 651 dewelken ons heeft gepresenteerd een kind van t mannelijk geslagt gebooren den twaalfden maart van hem comparant van Jacoba Elisbeth van Loo zijnde huisvrouw aan het welk hij verklaard… Read More »

Maria van Achterberg, Geboorteregister Breda, 1874, aktenummer 297

Den vijfden augustus achttien honderd vier en zestig, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, verschenen Mourits van Achterberg, oud een en veertig jaren, daglooner, wonende alhier, welke heeft verklaard, dat op den vijfden augustus dezes jaars voormiddags te zeven uren, ten zijnen huize, in wijk C, nummer twee honder vijf, is geboren een kind… Read More »

Maria van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1821, pagina 9

In het Jaar een duizend acht honderd eenentwintig, den twaalfden der maand Mei ten vier ure des namiddags compareerde voor ons Schout, Beambte van den Civielen Staat der Gemeente van Raamsdonk Provincie Noord-Braband, Mourits van Achterberg oud vier en twintig Jaren, van beroep arbeider, geboren te Raamsdonk, wonende te Raamsdonk die ons heeft gepresenteerd een Kind van het… Read More »

Wilhelmus van Achterberg, Geboorteregister Breda, 1837, aktenummer 273

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zeven en Dertig, den tienden augustus des middags ten twaalf ure, kompareerde voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad BREDA, Arrondissement Breda, Provincie Noord-Brabant, Mourits van Achterberg, Postillon, oud veertig jaren, wonende te Breda, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard… Read More »

Wilhelmina Hendrica van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1905, aktenummer 177

In het jaar negentien honderd vijf, den achttienden october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden october negentien honderd vijf, ten half acht ure, des namiddags alhier in het… Read More »

Adriaan Leendert van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1903, aktenummer 165

In het jaar negentien honderd drie, den zevenden september is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud vijf en veertig, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zesden september negentien honderd drie, ten half een ure, des namiddags alhier in het huis… Read More »

Maria Adriana van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1902, aktenummer 226

In het jaar negentien honderd twee, den zesden december is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Hendrik Johannes van Achterberg, oud vier en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den vijfden december negentien honderd twee, ten tien ure, des voormiddags alhier in het… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1901, aktenummer 104

In het jaar negentien honderd een, den zeventienden juli is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Hendrik Johannes van Achterberg, oud drie en dertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden juli negentien honderd een, ten half vier ure, des namiddags alhier in… Read More »