Category Archives: Geboorteakte

Johanna Suzanna van Achterberg, Geboorteregister Zaltbommel, akte 14

In het jaar negentienhonderd zeven den negentienden der maand Januarij verscheen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zaltbommel, provincie Gelderland: Ludovicus van Achterberg, oud vijf en dertig jaren, van beroep koopman, wonende te Zalt Bommel die verklaarde dat op den achttienden der maand Januarij dezes jaars des voormiddags ten acht ure, binnen deze Gemeente in… Read More »

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Geboorteregister Breda 1864, aktenummer 456

In het Jaar Een Duizend Acht honderd Vier en Zestig, den een en twintigsten december is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, verschenen: Wilhelmus van Achterberg, stads keurmeester van het vleesch, oud zeven en twintig jaren, wonende te Breda, welke ons heeft verklaard, dat een Kind van het mannelijk geslacht, te Breda… Read More »

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Geboorteregister Breda 1863, aktenummer 459

In het jaar een duizend Acht honderd drie en zestig, acht en twintigsten december, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, verschenen: Wilhelmus van Achterberg, stadskeurmeester van het vleesch, oud zes en twintig jaren, wonende te Breda, welke ons heeft verklaard, dat een Kind van het mannelijk geslacht, te Breda, op den… Read More »

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Geboorteregister Breda 1899, aktenummer 751

In het jaar een duizend acht honderd negen en negentig, den tienden der maand November, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud vier en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den negenden der maand… Read More »

Johannes Adrianus van Achterberg, Geboorteregister Breda 1908, aktenummer 166

In het jaar negentien honderd acht, den achttienden der maand Maart, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud twee en veertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den zeventienden der maand Maart, dezes jaars om… Read More »

Cornelis Antonius van Achterberg, Geboorteregister Breda 1902, aktenummer 767

In het jaar negentien honderd twee, den eersten der maand December, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud zeven en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den negen en twintigsten der maand… Read More »

Cornelis Antonius van Achterberg, Geboorteregister Breda 1901, aktenummer 351

In het jaar negentien honderd een, den zeventienden der maand Mei, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud zes en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den zestienden der maand Mei, dezes… Read More »

Hendrikus Adrianus van Achterberg, Geboorteregister 1904, aktenummer 689

In het jaar negentien honderd vier, den achttienden der maand November, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud negen en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijne echtegenoot op den achttienden der maand November dezes… Read More »

Ludovicus van Achterberg, Geboorteregister 1871, aktenummer 291

Den zeventwintigsten julij achttien honderd een en zeventig, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, verschenen: Maurits van Achterberg, oud een en veertig jaren, dagloner, wonende alhier, welke heeft verklaard, dat op den zevenentwintigsten julij dezes jaars, des voormiddags te vier uren, ten zijnen huize in wijk C, nummer twee honderd vijf, is geboren een… Read More »