Category Archives: Overlijdensakte

Bartholomeus van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk 1941, aktenummer 7

Heden twee en twintig januari negentienhonderd een en veertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Raamsdonk: van Strien, Pieter oud drie en dertig jaren, koster wonende alhier, die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op een en twintig januari dezes jaars, te twaalf uur vijf minuten, in de gemeente is overleden van… Read More »

Johanna van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk 1878, aktenummer 63

In het jaar een duizend acht honder acht-en-zeventig, den tienden Juni. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Johannes van Kuijk, oud vijf en zeventig jaren zonder beroep wonende te Raamsdonk, echtgenoot van den overledene en Gerardus van Kuijk oud vijf en veertig jaren arbeider wonede te Raamsdonk, zoon van den overledene, dewelke aan… Read More »

Joannes van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk 1861, aktenummer 13

In het jaar een duizond acht honderd een en zestig, een en twintigsten Januarij, Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Hendrik van Achterberg, oud twee en veertig jaren Landbouwer wonende in deze gemeente, neef van den overledene en Arie Schram, oud vier en dertig jaren, arbeider wonende in deze gemeente, gebuur van den… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk 1871, aktenummer 44

In het jaar acht honderd een-en-zeventig, achttienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zes en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, zoon van de overledene en Jan Kommers, oud zes en vijftig jaren timmerman wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den achttienden April… Read More »

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1864, aktenummer 4

In het Jaar Een duizend Acht honderd vier en zestig, den vierden januarij, kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, Wilhelmus van Achterberg, stads keurmeester van het Vleesch, oud zes en twintig jaren, vader van den overledene, en Martinus Johannes Stoops, meubelmaker, oud vijf en twintig jaren, beide wonende te Breda, dewelke… Read More »

Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1849, aktenummer 292

In het Jaar Een duizend Acht honderd Negen en Veertig, den een en twintigsten July, kompareerde voor ons […] Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Stad BREDA, Provincie Noord-Brabant, Jacobus Ferdinand van Achterberg, Postiljon, oud drie en twintig jaren, vader, en Heronymus Adrianus Timp, Schoonmaker, oud vier en dertig jaren, oom van den overledene, beide wonende te Breda,… Read More »

Maurits van Achterberg Overlijdensregister Breda 1849, aktenummer 109

In het Jaar Een duizend Acht honderd Negen en Veertig, den derden Mei kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noord-braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, Koetsier, oud vijf en twintig jaren, zoon van den overledene Cornelis de Haan, Kleermaker, oud drie en veertig jaren, beide wonende te Breda, dewelke aan ons hebben verklaard,… Read More »

Anna Catharina Ronkel, Overlijdensregister Breda 1862, aktenummer 167

In het jaar Een duizend Acht honderd twee en zestig, den twaalfden Junij, kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, Jacobus Ferdinand van Achterberg, dagloner, oud vijf en dertig jaren, zoon van den overledene, en Nicolaas George Mathijs Gastelaars, zonder beroep, oud veertig jaren, beide wonende te Breda, dewelke aan ons hebben… Read More »

Hendrikus Adrianus van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1905, aktenummer 112

In het jaar negentien honderd vijf, den een en twintigsten der maand Februari, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Willem van der Pol, oud zes en vijftig jaren, van beroep Koetsier, wonende alhier, en Jan van Brummelen, oud twee en zestig jaren, van beroep Boekbinder, wonende alhier, geen aanverwanten van den na… Read More »

Johannes Adrianus van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1966, aktenummer 945

Heden, zesentwintig september negentienhonderd zesenzestig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Breda: van der Hoek, Wicher oud tweeëenveertig jaar, koster wonende te Breda die verklaarde dat op drieëentwintig september negentienhonderd zesenzestig, te dertien uur, twintig minuten, in de gemeente Breda is overleden: van Achterberg, Johannes Adrianus, oud achtenvijftig jaren, chauffeur, geboren en wonende te Breda,… Read More »