Catharina Petronella van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1943, aktenummer 69A

By |

Heden 8 maart negentienhonderd drie en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: van Rijthoven, Wilhelmus, oud negentien jaren, betonvlechter, geboren en wonende te Oosterhout, minderjarige zoon van van Rijthoven, Johannes, oud zeven en vijftig jaren, grondwerker en Christ, Cornelia, oud vijf en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Oosterhout; en van Achterberg, Catharina Petronella, oud zeventien jaren, fabrieksarbeister, geboren en wonende te Breda, minderjarige dochter van van Achterberg, Martinus Theodorus, overleden en Clerx, Catharina, oud zestig jaren, zonder beroep, wonende te Breda.

De ouders van den bruidegom en de moeder der bruid, hier tegenwoordig, hebben verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.

De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad alhier alsmede te Oosterhout op zaterdag dertien februari dezes jaars.

Nadat bruidegom en bruid verklaard hadden, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de plichten, door de wet aan den huwelijken staat verbonden, zullen vervullen, heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden
Als getuigen waren tegenwoordig: van Rijthoven, Adrianus, oud acht en twintig jaren, bouwvakarbeider, wonende te Breda, broeder van den bruidegom, van Achterberg, Jacobus Adrianus, oud zeven en twintig jaren, betonarbeider, wonende te Breda, broeder der bruid.

De moeder van den bruidegom heeft verklaard door ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.

Bron: Stadsarchief Breda