Cornelia Johanna Dalmeijer, Huwelijksregister Raamsdonk, 1890, aktenummer 21

By |

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den zesden juni. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Peter Adrianus van Dongen, oud vijf en twintig jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep timmerman, meerderjarige zoon van Jacobus Antonie van Dongen, overleden en van Cornelia de Rooij, zonder beroep, wonende te Raamsdonk, ter eenre.
En Cornelia Johanna Dalmeijer, oud zes en twintig jaren, geboren te Dordrecht, wonende te Raamsdonk, van beroep zonder, meerderjarige dochter van Teunis Johannes Dalmeijer, schipper en van Hendrika van Achterberg, zonder beroep, beide wonende te Raamsdonk, ter andere zijde.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen, op Zondagen, den vijf en twintigsten Mei en eersten juni dezes jaars.

En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd:
Ten eerst. De akte van geboorte van den Bruidegom.
Ten tweede. Een certificaat van den Heer Commissaris des Konings in NoordBrabant, waaruit blijkt dat de Bruidegom aan zijne verplichting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
Ten derde. De akte van overlijden van de vader van den Bruidegom.
Ten vierde. De akte van geboorte van de Bruid.
De moeder van de Bruidegom en de vader en de moedr van de Bruid, allen alhier tegenwoordig, hebben verklaard tot het voltrekken van dit huwelijk hunne toestemming te geven.

Dien ten gevolge en nadat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid van getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen als Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Peter Adrianus van Dongen en Cornelia Johanna Dalmeijer door den Echt met elkander zijn vereenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentes-huize in tegenwoordigheid van Johannes Schuller, oud zeven en veertig jaren, timmerman, wonende te Raamsdonk, Peter Adrianus van Dongen, oud vier en zestig jaren, timmerman, wonende te Raamsdonk, oom van de contractant ter eenre, Jacobus Dalmeijer, oud zeven en vijftig jaren, zonder beroep, wonende te Dordrecht, oom van de contractante, ter andere zijde en Hendrik van Achterberg, oud twee en zeventig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, oom van de contractante ter andere zijde, als getuigen, hiertoe door partijen gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *