Cornelia Johanna van Achterberg, Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1878, aktenummer 26

By |

Op heden den vier en twintigsten der maand October Achttien honderd Acht en Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: Pieter Vos, jongman oud negen en dertig jaren, werkman, geboren en wonende te Zwaluwe, meerderjarige zoon van Jacob Vos en van Bastiaantje Kanters, beiden overleden, ter eenre en Cornelia Johanna van Achterberg, oud negentien jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Raamsdonk, minderjarige jongedochter van Gerrit Nicolaas van Achterberg en van Sara Varossieau, bouwlieden, wonende te Raamsdonk, ter andere zijde.

Dewelke ons verzocht hebben, te willen overgaan tot het plegtig vieren van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de vereischte afkondigingen zijn gedaan voor de deur van het Huis der Gemeente voornoemd, te weten op Zondagen: dertienden en twintigsten October dezes jaars, en ten zelve dagen in de Gemeente Raamsdonk, hebbende tot dat einde ons ter hand gesteld, en worden bij deze tegenwooridge akte, vooreerst: de Geboorteactes van ieder des aanstaande echtgenooten, ten tweede het bewijs van voldoening aan de wet op de Nationale Militie van den bruidegom, en ten derde de bewijzen van den onverhinderden afloop der huwelijksafkondigingen der Gemeente Zwaluwe en Raamsdonk.

En dewijl ons geene stuiting tegen hetzelve is bekend gemaakt en de ouders de bruid alhier tegenwoordig aan ons hebben verklaard, in dit huwelijk toetestemmen,

Zoo hebben wij, voldoende aan hun verlangen, hun in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen afgevraagd, of zij elkander aannamen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de Wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen uitdrukkelijk met Ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat de personen van Pieter Vos en Cornelia Johanna van Achterberg door den Echt aan elkander zijn verbonden, in bijwezen van Jan van Velthoven, oud zeven en vijftig jaren, schoenmaker, Jan van Bezouwen, oud vier en veertig jaren, broodbakker, Jan Betting Hofman, oud twee en veertig jaren, schoenmaker en August Martinus van Leuven, oud vier en twintig jaren, veldwachter, allen te Zwaluwe.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons benevens de komparanten, Gerrit Nicolaas van Achterberg en de getuigen onderteekend, hebbende Sara Varossieau verklaard wegens ongeleerdheid niet te kunnen schrijven.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *