Geerdina Wilhelmina van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1890, aktenummer 36

By |

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den een en dertigsten December. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Johannes Dank, oud zeventien jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep arbeid, minderjarige zoon van Hendrik Dank, arbeider, en van Agnita Petronella Smits, zonder beroep, beide wonende te Raamsdonk, ter eenre,
En Geerdina Wilhelmina van Achterberg, oud dertig jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep zonder, meerderjarige dochter van Gerrit Nicolaas van Achterberg, landbouwer, en van Sara Varossieau, zonder beroep, beide wonende te Raamsdonk, ter andere zijde.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen, op Zondagen, den een en twintigsten en achten en twintigsten December dezes jaars.

Em zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd:
Ten eerste. De akte van geboorte van den Bruidegom.
Ten Tweede. Een afschrift van een Koninklijk Besluit, waarbij ten behoeve van den Bruidegom dispensatie wordt verleend van het verbod vervat in de eerste zinsnede van artikel zes en tachtig van het Burgerlijk Wetboek.
Ten derde. De akte van geboorte van de Bruid.
De vader en de moeder van den Bruidegom, beide alhier tegenwoordig, hebben verklaard tot het voltrekken van dit huwelijk hunne toestemming te geven.

Dien te gevolge en nadat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid van getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen als Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan de Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Johannes Dank en Geerdina Wilhelmina van Achterberg door den Echt met elkander zijn vereenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk in het openbaar ten Gemeentes-huize in tegenwoordigheid van Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zeven en zestig jaren, landbouwer, vader van de contractante te andere zijde, Bartholomeus van Achterberg, oud drie en dertig jaren, landbouwer, broeder van de contractante, ter andere zijde, Leendert Johannes Pruijssen, oud vijf en dertig jaren, landbouwer, zwager van de contractante te andere zijnde en Hendricus Adrianus Hubertus Schoenmakers, oud vier en dertig jaren, Gemeente ontvanger, allen wonende te Raamsdonk, als getuigen hiertoe door partijen gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadeljk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparaten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *