Geertruij van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1854, aktenummer 19

By |

In het jaar een duizend acht honderd vier en vijftig, den tienden Augustus. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Christoffel van Uijthoven, oud een en dertig jaren, geboren te Sprang, wonende te Sprang, van beroep landbouwer, meerderjarige zoon van Jacobus van Uijthoven en van Maria Roelofs, beide overleden, ter eenre;
En Geertruij van Achterberg, oud twee en dertig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, zonder beroep, meerderjarig dochter van Gerrit Nicolaas van Achterberg, Landbouwer en van Cornelia van der Schans, zonder beroep, beide in deze Gemeente woonachtig, ter andere zijde.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk; over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente en te Sprang hebben plaats gehad op zondagen, den dertigsten Julij en zesden Augustus beide dezes jaar.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerst: De Akte van geboorte van den Bruidegom.
Ten tweede, Een Certificaat van den Heere Staatsraad, Gouverneur dezer Provincie, waaruit blijkt dat den Bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der Nationale Militie heeft voldaan.
Ten derde, De Akte van geboorte van de Bruid.
Ten vierde, twee Certificaten houdende dat de afkondigingen binnen deze gemeente en te Sprang hebben plaats gehad en geene stuiting is betekeend geworden.

Dien ten gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan de Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Christoffel van Uijthoven en Geertrui van Achterberg door den Echt aan elkander zijn vereenigd.

En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentes-huize in tegenwoordigheid van: Jan van Uijthoven, oud drie en dertig jaren, landbouwer, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud negen en twintig jaren, landbouwer, Stoffel Stal, oud twee en veertig jaren, zalmvisscher; en Willem van Raamsdonk, oud zeventig jaren, landbouwer, den eersten wonende te Sprang, den derden te Made en Drimmelen en de ander binnen de Gemeente, als getuigen ten deze door de echtgenooten zelven gekozen, zijnde den eerste brieder en den vierden neef van partij ter eenre, en den tweeden broeder en den derden zwager van partij ten andere zijde.

Waarvan akte: welke wij, na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Handtekeningen Christoffel van Uijthoven, Geertrui van Achterberg, Jacobus van Uijthoven, Gerard Nicolaas van Achterberg, Stoffel Stal en Willem van Raamsdonk

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *