Gerardus Nicolaas van Achterberg, Huwelijksregister Den Bosch, 1843, aktenummer 63

By |

In het jaar een duizend acht honderd drie-en-veertig, den tienden dag der maand junij, voor ons Wethouder der Stas ’s Hertogenbosch, Beambte van den Burgerlijken Stand, zijn verschenen ter eenre: Gerard Nicolaas van Achterberg, commis der derde klasse bij de in- en uitgaande regten en accijnsen, jongman, oud zeven en twintig jaren, geboren te Oosterhout, Provincie Noord braband, den twaalfden maart achttien honderd zestien, wonende binnen deze stad, meerderjarige zoon van David van Achterberg, Brigadier bij de kompagnie Noord braband […] Marechausseé, gestationeerd te Tilburg […] voornoemd, en van Jacoba Elisabeth van Loo, zonder beroep, wonende alhier; En ter andere zijde: Maria Anna van Grinsven, zonder beroep, jonge dochter, oud twee en twintig jaren, geboren alhier den een en dertigsten januarij achttien honderd een en twintig, wonende binnen deze stad, minderjarige dochter van wijlen Joannes Cornelis Josephus van Grinsven, alhier overleden den eersten julij achttien honderd zes en dertig, en van Maria Elisabetta Houben, zonder beroep, wonende binnen deze stad, welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hunlieder voorgenomen huwelijk overtegaan, waarvan de twee afkondigingen in deze gemeente, zonder stuiting, zijn geschied overeenkomstig de wet, op zondagen van den acht en twintigsten mei en vierden dezer maand junij, tot welk einde zij aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, als voor eest: het geboorte extract van den bruidegom, ten tweede het certificaat zijner voldoening aan de Wet op de nationale militie, afgegeven door den Heeren Staatsraad, gouverneur dezer provincie, den zeven en twintigsten mei dezes jaars, ten derde de geboorte extract akte der bruid, ten vierde de dood extract akte haars vaders, ten vijfde de geboorte extract akte van der verloofden hierna te melden kind, de vader en moeder van den bruidegom en de moeder der bruid, allen hier tegenwoordig, hebben verklaard hunne ouderlijke toestemming te geven tot het voltrekken van het tegenwoordig huwelijk, voorts verklaarden de verloofden bij de tegenwoordige akte te erkennen en wettigen een uit hun geboren kond, geboren te Vught Noord braband den vijf en twintigsten april dezes jaars ingeschreven in de registers van de burgerlijken stand, waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet, verklaard, dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.

Van al hetgeen wij Wethouder voornoemd, hebben opgemaakt de tegenwoordige Akte van Huwelijk, in bijwezen van: Lambertus Rijnders, van beroep koopman, oud een en veertig jaren, Johannes Jacobus van Praag, van beroep commies der vierde klassen van de in- en uitgaande regten en accijnsen, oud vijf en twintig jaren, Albertus Wichers, van beroep commis der derde klasse alsvoor, oud drie en veertig jaren, en van Christoffel Klipper, van broep […] en glazenmaker, oud zeven en twintig jaren, getuigen ten deze, geen nabestaanden van de verloofden, verklarende met dezeene goed bekend te zijn, wonende binnen deze gemeente, en hebben de contracterende partijen en de verdere comparanten na gedane voorlezing, deze met en benevens ons geteekend, uitgezonderd de bruid welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven wegens beving der handen.

Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *