Gerardus Nicolaas van Achterberg, Huwelijksregister Sprang 1858, aktenummer 5

By |

Het jaar een duizend acht honderd acht-en-vijftig der maand Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Sprang, provincie Noordbrabant, in het huis dezer gemeente, in het openbaar verschenen Geradus Nicolaas van Achterberg geboren te Raamsdonk oud drie en dertig jaren, van beroep Landbouwer, wonende te Raamsdonk provincie Noordbrabant, meerderjarige zoon van Gerrit Nicolaas van Achterberg, en van Cornelia van der Schans, bouwlieden, beiden wonende te Raamsdonk. Breuidegom te eene; en Sara Varossieau geboren te Waalwijk, oud vier en twintig jaren, van beroep Particuliere wonende te Sprang provincie Noordbrabant, meerderjarige dochten van Sebastiaan Varossieau, overleden en van Wilhelmina Branderhorst, zonder beroep, hierbij tegenwoordig en ten effecte dezes bijgestaan en gemagtigd door haren tegenwoordigen Echtgenoot Karel Jansen, Schoenmaker, beiden wonende te Sprang. Verklarende hare toestemming te geven tot het voltrekken van het in deze bedoelde Huwelijk.

Bruid, ter andere zijde; welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, daartoe overleggende:
1. Een certificaat afgegeven den acht en twintigsten April achtien honderd acht en vijftig door den Heer Comissaris des Konings in de provincie Noordbrabant waaruit blijkt, dat de Bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
2. De akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt dat hij is geboren den negenden der maand Januarij een duizend acht honderd en vijf en twintig te Raamsdonk.
3. De akte van geboorte van de Bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij is geboren den vijf en twintigsten der maand October een duizend acht honderd en drie en dertig te Waalwijk.
4. De bewijzen der gedane afkondigingen van dit huwelijk tusschen de aanstaande Echtgenooten, des voormiddags ten elf uren, voor de buitendeur van het gemeente-huis alhier, de eerste Zondag den tweeden der maand Mei een duizend acht honderd acht en vijftig, en de tweede op Zondag den negenden der maand Mei een duizend acht honder acht en vijftig, zonder dat daartegen enige stuiting heeft plaats gehad.
5. Het bewijs van gedane afkondigingen van dit Huwelijk te Raamsdonk, op Zondagen den tweeden en negenden Mei achtien honderd acht en vijftig, mede zonder dat daartegen stuiting is beteekend geworden.
6. De akte van overlijden van de vader der Bruid.
7. Voorts verklaren ons de contracterende partijen bij deze te erkennen en wettigen twee kinderen, als a. Bartholomeus Varossieau en b. Wilhelmina Varossieau beiden geboren te Sprang den zeven en twintigsten October achtien honderd zeven en vijftig, waarvan de Geboorten aktes hierbij worden overgelegd.

Dientengevolge en nadat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons in tegenwoordigheid der natemelden getuigen, hadden verklaard:”dat wij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat wij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn”, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der Wet, verklaard, dat de personen van: Gerardus Nicolaas van Achterberg en Sara Varossieau bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het een dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
Al hetwelk is gedaan en daarvan door ons dadelijk deze akte opgemaakt en in de beide dubbelenvan het huwelijks-register deze gemeente ingeschreven, in tegenwoordigheid:
1. Van Joost Kuijk, oud zes en vijftig jaren, van beroep particulier, wonende te Sprang.
2. Van Gerrit Molenbeld, oud een en vijftig jaren, van beroep timmerman, wonende te Sprang.
3. Van Adriaan de Jong, oud vier en veertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Sprang.
4. Van Lambert van Dongen, oud zes en dertig jaren, van beroep schoenmaker, wonende te Sprang, allen als getuigen daartoe door de echtgenooten zelve gekozen, verklarende de getuigen te zijn geen bloedverwanten van de contracterende partijen,

En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte geteekend met den Bruidegom en echtgenoot van de moeder der Bruid benevens de getuigen, terwijl de Bruid en de moeder der Bruid verklaren wegens onkunde niet te kunnen schrijven noch teekenen, tevens met goedkeuring van het woord […] zesden regel van boven op deze bladzijde.

Gerardus Nicolaas van Achterberg en Sara Varossieau huwelijk 1858

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *