Hendrik Johannes van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 24

By |

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den drie en twintigsten augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van
1. Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den Bruidegom,
2. Bartholomeus van Achterberg, oud een en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, broeder van den Bruidegom,
3. Leendert Johannes Pruijssen, oud twee en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, zwager van den Bruidegom,
4. Johannes Gijsbertus Simons, oud acht en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Raamsdonk, verschenen: ten eenre Hendrik Johannes van Achterberg, oud een en dertig jaren, geboren te Raamsdonk, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, meerderjarige zoon van Gerrit Nicolaas van Achterberg, landbouwer, en van Sara Varossieau, zonder beroep, beide wonende te Raamsdonk en ter andere zijnde Adriana Johanna de Roon, oud twintig jaren, geboren te Raamsdonk, van beroep zonder, wonende te Raamsdonk, minderjarige dochter van Johannes de Roon, broodbakker, en van Maria Kommers, zonder beroep, beide wonende te Raamsdonk, welke comparanten ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, hebbende de afkondigingen plaats gehad alhier, de eerste op zondag den dertienden augustus dezes jaars, de tweede op zondag daaropvolgende, den twintigsten augustus dezes jaars en tot welk einde zij verder aan ons hebben overgelegd de stukken hierna genoemd, zijnde:
1. De akte van geboorte van den Bruidegom
2. Een certificaat waaruit blijkt dat de bruidegom aan zijn militie plichten voldaan heeft.
3. De akte van geboorte van de bruid.
De vader en de moeder van de bruid, beiden alhier tegenwoordig, hebben verklaard tot het voltrekken van dit huwelijk hunne toestemming te geven.

De aanstaande echtgenooten hebben ten overstaan van ons en in tegenwoordigheid der genoemde getuigen verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken Staat verbonden zijn.
Na welke verklaring wij in naam der Wet hebben verklaard: dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt en na gedane voorlezing geteekend met Hendrik Johannes van Achterberg, Adriana Johanna de Roon, Johannes de Roon, Maria Kommers, Gerrit Nicolaas van Achterberg, Bartholomeus van Achterberg, Leendert Johannes Pruijssen en Johannes Gijsbertus Simons, allen voornoemd.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *