Hendrikus Leonardus van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1946, aktenummer 210B

By |

Heden zeven en twintig juni negentienhonderd zes en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: van Achterberg, Hendrikus Leonardus, oud zeven en twintig jaren, electricien, geboren te Teteringen en wonende te Breda, meerderjarige zoon van van Achterberg, Matheus, oud een en vijftig jaren, fabrieksarbeider en Wagener, Johanna Antonia Maria, oud negen en veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Breda en Uittenbogaard, Frederika, oud drie en dertig jaren, zonder beroep, geboren te Duisburg-Hamborn en wonende te Breda, meerderjarige dochter van Uittenbogaard, Jakob, zonder beroep, wonende te Ede en van van den Berg, Antonia Hendrika, overleden. De bruid is gescheiden van Dijkhuizen, Johannes Wilhelmus.

De ouders van den bruidegom, hier tegenwoordig, hebben verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te verlenen. Bruidegom en bruid, de eerste met toestemming van laatstgenoemde verklaarden als het hunne te erkennen een kind van het mannelijk geslacht geboren te Breda op zeven en twintig juli negentienhonderd vijf en veertig en aldaar in het geboortenregister ingeschreven onder den voornaam Adrianus als zoon van Uittenbogaard, Friederika.
De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad alhier op zaterdag acht juni dezes jaars.

Nadat bruidegom en bruid verklaard hadden, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de plichten, door de wet aan den huwelijken staat verbonden, zullen vervullen, heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig: Soffers, Petrus Alphonsus, oud zes en twintig jaren, schilder, wonende te Breda, zwager van den bruidegon. Clerx, Petrus Marinus, oud acht en twintig jaren, koopman, wonende te Breda.

Bron: Stadsarchief Breda