Henrica van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1858, aktenummer 19

By |

In het jaar een duizend acht honderd acht en vijftig, den vijfden Augustus.
Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Teunis Joannes Dalmeijer, oud zeven en twintig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, van beroep schipper, meerderjarige zoon van van Teunis Dalmeijer, overleden en van Joanna Jacoba Netten, winkelierster in deze Gemeente woonachtig te eenre,
En Henrica van Achterberg, oud negen en twintig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, zonder beroep, meerderjarige dochter van Gerrit Nicolaas van Achterberg, landbouwer en van Cornelia van der Schans, zonder beroep, beide in deze gemeente woonachtig, ter andere zijde.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente hebben plaats gehad op zondagen, den vijf en twintigsten Julij en eersten Augustus, beide dezes jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerst: De Akte van geboorte van den Bruidegom.
Ten Tweeden: Een Certificaat van den Heere Comissaris des Konings in deze Provincie, waaruit blijkt dat den Bruidegom aan zijnde verpligting ten aan zien der Nationale Militie heeft voldaan.
Ten derden: De Akte van overlijden van de vader van den Bruidegom.
Ten vierden: De Akte van Geboorte van der Bruid.
Ten vijfden: Een Certificaat houdende dat de afkondigingen binnen deze Gemeente hebben plaats gehad en geen stuiting is beteekend geworden. De moeder van den Bruidegom; alsmede de vader en de moeder van de Bruid alle alhier tegenwoordig, hebben verklaard hunne toestemming te geven tot het voltrekken van dit huwelijk.

Dien te gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Teunis Joannes Dalmijer en Henrica van Achterberg door den Echt met elkander zijn vereenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentes huize in tegenwoordigheid van: Hendrik van Achterberg, oud veertig jaren, landbouwer ; Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud drie en dertig jaren, landbouwer. Joannes Kommers, oud vier en veertig jaren, timmerman, Adrianus Jacobus Mooij, oud drie en dertig jaren, veldwachter, alle wonende in deze Gemeente, als getuigen ten deze door de echtgenooten zelven gekozen, zijnder de twee eersten broeders van partij ten andere zijde en de overige geener naastbestaanden.

Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelve en de moeder van partij ter eenre en de vader van partij ter andere zijde hebben geteekend, hebbende de moeder van partij ter andere zijde verklaard wegens onkunde niet te kunnen schrijven.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *