Jacobus Ferdinand van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1847, aktenummer 77

By |

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zeven-en-Veertig, den drie en twintigsten September kompareerde voor ons Wethoud Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Breda, Provincie Noord-Bradand, ter eene: Jacobus Ferdinand van Achterberg, Postiljon, oud een en twintig jaren, geboren te Raamsdonk, wonende te Breda, jongman, minderjarigen zoon van Maurits van Achterberg, gepensioneerd Postiljon en van Anna Catharina Ronkel, zonder beroep, beiden wonende te Breda, alhier tegenwoordig en hunne toestemming gevende tot de voltrekking van dit huwelijk; En ten andere zijde: Maria Antonia Gramans, zonder beroep, oud een en twintig jaren, geboren en wonende te Breda, minderjarige jonge dochter van wijlen Marijnis Adrianus Gramans en van Maria van der Linden, beiden wonende te Breda, alhier tegenwoodig en hunne toestemming gevende tot de voltrekking van dit huwelijk; En hebben de komparanten aan ons overgelegd, vooreerst hunne respective geboorte extracten, ten tweeden, een certificaat afgegeven door den Heer Gouverneur der Provincie Noord-Braband, waaruit blijkt, dat de Bruidegom aan zijne verpligting, ten aanzien van den Nationale Militie voldaan heeft en ten derden het overlijdens extract van den vader den Bruid; Voorts hebben het kind genaamd Adriana Maria Grammans, geboren te Breda den vierden Junij achttien honderd vijf en veertig, blijkens geboorte extract hierbij overgelegd en […] ingevolge de wet als wettig te willen hebben beschouwd. Hebbende de nagenoemde getuigen de identiteit bevestig van den vader den Bruid, ofschoon in zijne overlijdens akte de voornamen en familienaam verschillend staan gesteld, met die en de geboorte akte van de Bruid.

Dewelke ons verzocht hebben, alsnu te willen overgaan tot het plegtig vieren van het door hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen zijn gedaan voor den ingang van ons stadhuis, te weten: de eerste den twaalfden en laatste den negentienden dezer maand om twaalf ure des middags blijkens certificaat hierbij overgelegd.

En dewijl er ons geene tegenkantig tegen hetzelve is bekend gemaakt, zoo is het dat wij, regt doende aan hun verlangen, na lle de bovengemelde Stukken, welke zullen gevoegd worden bij deze tegenwoodige akte, te hebben voorlezen, hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat Jacobus Ferdinand van Achterberg en Maria Antonia Gramans door den Echt aan elkander zijn verbonden.

Waarvan door ons akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Hironimus Adrianus Timp, schoenmaker, oude twee en dertig jaren, Albertus Biesemans, zonder beroep, oud twee en dertig jaren, Jan Straatman, Tabaksnijder, oud twee en derig jaren, allen zwafers van de Bruid en Frederik Johannes Timp, schoenmaker, oude zes en twintig jaren, allen wonende te Breda, dewelken na gedane voorlezing deze met ons, de komparende partijen en de ouders van den Bruidegom geteekend hebben, verklarende de moeder den bruid, uithoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of teekenen.

Bron

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *