Joanna Maria Prinse, Huwelijksregister Made en Drimmelen, aktenummer 3

By |

In het jaar een duizend acht honderd een en vijftig, den achttienden Maart. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente MADE en DRIMMELEN, Dingeman den Dunnen, oud drie en twintig jaren, geboeren en wonende in deze Gemeente, beroep zalmvisscher, meerderjarige zoon van Abraham den Dunnen, zalmvisscher en Cornelia Verhoeve, zonder beroep, beide mede in deze Gemeente woonachtig, thans hier tegenwoordig, en tot de voltrekking van dit Huwelijk hunne toestemming gevende.
En Joanna Maria Prinse, oud een en twintig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, zonder beroep, minderjarige dochter van Petrus Prinse, zalmvisscher en Willemina van Achterberg, zonder beroep, beide mede in deze Gemeente woonachtig, thans hier tegenwoorig en tot de voltrekking van het in deze bedoelde Huwelijk hunne toestemming gevende.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente hebben plaats gehad op zondagen, den tweeden en negenden Maart deze jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgeleggd, ten eerste: een Certificaat, waaruit blijkt dat den Bruidegom aan zijnde verpligting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft, ten tweede een permissie tot het aangaan van des Bruidegoms tegenwoordig Huwelijk, afgegeven door den Heer Kolonel Kommandant van het Eerste Regiment Vesting Artillerie in dato een en twintigsten februarij deze jaars, ten derde, de Geboorten Aktes van den Bruidegom en de Bruid, en ten vierde het bewijs van het behoorlijk gedaan zijn de Huwelijkse Afkondigingen in deze Gemeente.

Dien ten gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; hebben wij in naar der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Dingeman den Dunnen en Joanna Maria Prinse door den Echt aan elkander zijn vereenigd.

En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentes-huize in tegenwoordigheid van: Jacobus Timmers, oud zeven en zeventig jaren, Particulier, Philiphus Jansens, oud negen en veertig jaren, Wagemaker, Cornelis de Kroon, oud zes en vijftig jaren, kuiper en Adriaan Martens, oud vier en dertig jaren, koopman, allen wonende in deze Gemeente.

Waarvan akte: welke wij, na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *