Joannes van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1834, aktenummer 14

By |

Het Jaar een duizend acht honderd vier-en-dertig, den elfden der maand December om elf ure des morgens, zijn voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, verscheenen Joannes van Achterberg, jongman, van beroep arbeider, geboren te Raamsdonk, oud negen en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, hebbende voldaan aan zijne verpligting ten aanzien van der Nationale Militie, blijkens certificaat, afgegeven door den Heer Gouverneur der Provincie Noord Braband, meerderjarige zoon van Gerrit Nicolaas van Achterberg, overleden, en van Maria Dank, wonende te Raamsdonk, ter eenre, en Cornelia Snijders, jongdochter, van beroep zonder, geboren te Capelle, oud vier en veertig jaren, wonende te Capelle, Provincie Noord Braband, meerderjarige Dochter van Cornelis Snijders en Van Pieternella Vos, beide overleden, ter andere zijde, welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waaraan voldoende, hebben wij overeenkomst de Wet voorlezing gedaan van de stukken hierna genoemd en door de wederzijdsche partijen overgelegd, te weten:
1. Van de Akte van geboorte van Joannes van Achterberg, Bruidegom, waaruit blijkt, dat hij geboren is den zeventienden der maand Februarij een duizend zeven honderden en vijf en negentig te Raamsdonk, provincie Noord Braband.
2. Van de Akte van geboorte van Cornelia Snijders, Bruid, waaruit blijkt, dat zij gedoopt is den negenden der maand Mei een duizend zeven honderden en negentig te Capelle, provincie Noord Braband.
3. De akte van afkondiging van trouwbelofte tusschen Echtgenooten, gedaan voor de buitendeur van het gemeentes-huis alhier, de eerste op Zondag den dertigsten November een duizend acht honderd vier en dertig en de tweede op Zondag den zevenden December een duizend acht honderd vier en dertig.
4. Van het certificaat van gedane afkondiging der trouwbelofte in de Gemeente Capelle op Zondag den dertigsten November en zevenden December een duizend acht honderd vier en dertig.
waar tegen geen verhinderingen zijn ingekomen.
5. Van de Akte van overlijden van Gerrit Nicolaas van Achterberg, vader van den Bruidegom, waaruit blijkt dat deszelfs lijk is aangegeven den achtsten Januarij een duizend acht honderd en vijf te Raamsdonk.
6. Van de Akte van overlijden van Cornelis Snijders, vader van den Bruid, waaruit blijkt dat deszelfs lijk is aangegeven den zeventienden Maart een duizend acht honderd en vier te Sprang.
7. Van de Akte van overlijden van Pieternella Vos, moeder van den Bruid, waaruit blijkt dat deszelfs lijk is aangegeven den drie en twintigsten Februarij een duizend acht honderd en vier te Sprang.
8. Van de Akte van bekendheid van het overlijden van Cornelis Snijders, grootvader paternel van de Bruid, gepasseert voor den Vrederegter van het Kanton Waalwijk, den eersten Mei een duizend acht honderd een en twintig, voor eensluidend afschrift afgegeven door de Griffier bij het Vredegeregt te Waalwijk den tweeden December een duizend acht honderd vier en dertig, waaruit blijkt dat hij in den Jare zeventien honderd en negentig binnen de Gemeente Capelle gestorven en begraven is.
9. Van de Akte van overlijden van Adriana de Keijzer grootmoeder paternel van de Bruid, waaruit blijkt dat zij op den negentienden Maart een duizend zeven honderd twee en negentig te Capelle begraven is.
10. Van de Akte van overlijden van Dirk Vos, grootvader maternel van de Bruid waaruit blijkt dat deszelfs lijk is aangegeven den achttienden Mei een duizend zeven honderd acht en negentig te Sprang.
11. Van de Akte van overlijden van Maria Bossers grootmoeder maternel van de Bruid waaruit blijkt deszelfs lijk is aangegeven den tienden Mei een duizend zeven honderd en negentig te Vrijhoeven Cappel.
12. Van de mondelinge toestemming tot het huwelijk van Maria Dank moeder van den Bruidegom en ten deze tegenwoordig.

En eindelijk van het zesde hoofdstuk van den titel van het Huwelijk van het Burgerlijk Wetboek, handelende van de regten en pligten der Echtgenooten onderling.

Waarna wij Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand bovengenoemd, aan den Bruidegom en aan de Bruid gevraagd hebben of zij elkander tot Man en Vrouw willen nemen, en ieder van hun afzonderlijk en bevestigend geantwoord hebbende, hebben wij in naam der Wet verklaard, dat de personen van Joannes van Achterberg en van Cornelia Snijders bovengenoemd, door het Huwelijk zijn vereenigd.

Van al hetwelk wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid:
1. Van Jacobus Fijneman van beroep arbeider oud zes en veertig jaren, wonende te Raamsdonk.
2. Van Adriaan Koevoet van beroep schoenmaker oud vijftig jaren, wonende te Raamsdonk.
3. Van Jacobus van Farenhout van beroep koperslager oud vier en vijftig jaren, wonende te Raamsdonk.
4. Van Cornelis Knaap van beroep molenaar oud drie en vijftig jaren, wonende te Raamsdonk.

verklarende de gezamenlijk getuigen te zijn geen bloedverwanten der Echtgenooten, als zijnde niet bestaande van de contracterende partij ter eenre noch andere zijde.

En hebben na gedane voorlezing de contracterende partijen ter eenre en andere zijde verklaart niet te kunnen schrijven, terwijl de moedervan Partij ter eenre en de getuigen met ons hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *