Johanna van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1873, aktenummer 9

By |

In het jaar een duizend acht honderd drie-en-zeventig, den vier en twintigsten Apil. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Hendrik van Moergestel, oud vijf en dertig jaren, geboren te Dussen, wonende te Raamsdonk onlangs te Dussen, van beroep schipper, meerderjarige zoon van Joannes van Moergestel en Arnolda van Disseldorp, beide overleden, ter eenre.
En Johanna van Kuijk, oud een en dertig jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van zonder, onlangs woonachtig te Waspik, meerderjarige dochter van Johannes van Kuijk, visscher en Johanna van Achterberg, zonder beroep, beide te Raamsdonk woonachtig en weduwe van Johannes de Ruijter, ter andere zijde.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente te Dussen en te Waspik hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgelopen, op zondagen, den dertienden en twintigsten April dezes jaars.

En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerste:
De akte van geboorte van den Bruidegom.
Ten tweede, Een Certificaat van den Commissaris des Konings in deze provincie waaruit blijkt dat de Bruidegom aan zijnde verpligting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
Ten derde. De akte van geboorte van de Bruid.
Ten vierde. De akte van overlijden van Johannes de Ruijter gewezen echtgenoot van de Bruid.
Ten vijfde. Drie Certificaten inhoudende dat de huwelijks afkondigingen binnen deze gemeente te Dussen en te Waspik hebben plaats gehad en geene stuiging is beteekend geworden.

Dien te gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Hendrik van Moergestel en Johanna van Kuijk door den Echt met elkander zijn vereenigd.

En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeenteshuize in tegenwoordigheid van: Willem Frederik Kornfeldt, oud zeven en zeventig jaren, zonder beroep, Hendrik Verduin, oud twee en dertig jaren, schoenmaker, Leendert Verduin, oud acht en twintig jaren, schoenmaker en Adrianus Jacobus Mooij, oud acht en veertig jaren, veldwachter, allen wonende te Raamsdonk als getuigen hiertoe door partijen gekozen.
Waarvan akte: welke wij, dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de cimparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *