Johannes Karel Christoffel Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1884, aktenummer 6

By |

Op den vijftienden der maand Januarij Achttien honderd vier en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noorbradant, in het Huis der Gemeente verschenen: Jacob Vos, oud zes en veertig jaren, werkman, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den dertienden januarij dezes jaars, des avonds ten zeven ure aldaar, ter Hooge Zwaluwe in het huis een honderd acht in zijne tegenwoordigheid is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Cornelia Johanna van Achterberg, echtgenoote van Pieter Vos, arbeiderslieden wonende beiden te Zwaluwe, zijnde de vader wegens afwezigheid verhnderd in persoon de aangifte te doen. en aan dit kind de voornamen zal gegeven worden van Johannes Karel Christoffel.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan van Velthoven, oud drie en zestig jaren, schoenmaker en Michiel Nuijten, oud negen en twintig jaren, arbeider, wonende beide te Zwaluwe, en is deze akte na voorlezing door ons benevens den comparant en de getuigen onderteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *