Ludovicus van Achterberg, Geboorteregister Breda, 1871, aktenummer 291

By |

Den zeven en twintigsten julij achttien honderd een en zeventig, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, verschenen: Maurits van Achterberg, oud een en veertig jaren, dagloner, wonende alhier, welke heeft verklaard, dat op den zeven en twintigsten julij dezes jaars, des voormiddags te vier uren, ten zijnen huize in wijk C, nummer twee honderd vijf, is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Anna Susanna Gallmann, zonder beroep, wonende alhier, zijne echtgenoot, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Ludovicus.

In tegenwoordigheid van Jan van der Net, oud vijf en dertig jaren en van Willem Cadeé, oud dertig jaren, dagloners, beide wonende alhier.

Voorlezing dezer acte is door ons gedaan aan den comparant en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.

Bron: Stadsarchief Breda