Ludovicus van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1899, aktenummer 1

By |

Het jaar achttien honderd negen en negentig, den elfden januari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zalt-Bommel, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in het openbaar, in tegenwoordigheid van de navolgende getuigen:
1. Pieter Cornelis ’t Hoen, onderwijzer, oud vier en dertig jaren, wonende te Zaltbommel; zwager dan bruid;
2. Jan Arnoldus van Hattum, aannemer publieke werken, oud zeven en twintig jaren, wonende te Zaltbommel; broeder der bruid;
3. Johannes Theodorus van [,,,], koopman, oud een en veertig jaren, wonende te Rotterdam;
4. Pieter Diroen, rijksbeambte, oud acht en dertig jaren, wonende te Breda; broeder van halven bedde van den bruidegom.

verschenen ter eener zijde Ludovicus van Achterberg, oud zeven en twintig jaren, wonende te Breda, meerderjarige zoon van Maurits van Achterberg en van Anna Susanna Gallemann, beiden zonder beroep, wonende te Breda en ter andere zijde Hendrina Jacomina van Hattum, weduwe van Jan Zonneveld, handelende in gedistilleerd oud dertig jaren, wonende te Zaltbommel, meerderjarig dochter van Pieter Willem van Hattum, aannemer te Zaltbommel en van Hendrina Jacomina Murman, overleden die ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe aan ons ter hand stellende:
1. de akte van geboorte van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij geboren is den zeven en twintigsten juli achttien honderd één en zeventig te Breda, overgelegd sub A.;
2. de akte van geboorte der bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij geboren is den achsten juli achttien honderd acht en zestig te Haaften, overgelegd sub B.;
3. Het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door den bruidegom, overgelegd sub C.; 4. De akte van overlijden van den vroegeren echtgenoot der bruid, overgelegd sub D.;
5. Eene notariele akte in originalia uitgegeven behoorlijk geregistreerd, houdende toestemming door de ouders van den bruidegom tot dit huwelijk verleend, overgelegd sub E.;
6. Het bewijs dat de afkondigingen van dit voorgenomen huwelijk plaats hadden te Breda op zondagen den eersten en den achtsten januari van dit jaar en dat zij zonder stuiting zijn afgeloopen, overgelegd sub F.; gelijke afkondigingen hadden op diezelfde zondagen plaats te Zaltbommel en zijn eveneens zonder stuiting afgeloopen.

Nadat eindelijk de bruidegom en de bruid, ieder afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der bovengemelde getuigen, hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet verklaard, dat Ludovicus van Achterberg en Hendrina Jacomina van Hattum door den echt zijn vereenigd.

Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, welke wij na gedane voorlezing met den bruidegom, de bruid en de getuigen hebben onderteekend.

Bron: Gelders Archief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *