Maria van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1869, aktenummer 117

By |

Den vier en twintigsten november achttien honderd negen-en-zestig, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, in het openbaar, ten gemeentehuize alhier, verschenen ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken: Gerhardus van Geenhuizen, oud zes en vijftig jaren, geëmployeerde in het garnizoen hospitaal, geboren te Nijkerk, wonende alhier, weduwnaar van Johanna Driessens, meerderjarige zoon van Bernardus Peelen van Geenhuizen en van Grietje Aarts, echtelieden, overleden, en: Maria van Achterberg, oud acht en veertig jaren, zonder beroep, geboren te Raamsdonk, wonende alhier, weduwe van Everhardus Adrianus Becking, meerderjarige, dochter van Mourits van Achterberg en van Anna Catharina Ronkel, echtelieden, overleden.

De afkondigingen van dit huwelijk hebben zonder stuiting alhier plaats gehad op zondagen den veertienden en den een en twintigsten dezer maand.

De aanstaande echtgenooten hebben aan ons overgelegd ten eerst hunne geboorteacten, ten tweede een extract uit het register van geslachtsnamen der gemeente Nijkerk, waaruit blijkt dat de vader van den bruidegom de geslachtsnaam van van Geenhuizen heeft aangenomen, ten derde de overlijdensacte van de vorige echtegenoot van den bruidegom, en ten vierde de overlijdensacte van den vorigen echtgenoot der bruid.

vervolgens is door ons aan de comparanten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en of zij getrouw al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend is beantwoord, waarop wij in naam der wet hebben verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

In tegenwoordigheid van Maurits van Achterberg, oud negen en dertig, daglooner, Leendert van Achterberg, oud zes en dertig jaren, boekbinder, broeders van de bruid; Renier Somers, oud twee en veertig jaren, sergeant bij het zesde regiment infanterie en Johannes Baptist van Heel, oud veertig jaren, schoenmaker, allen wonende alhier.

Voorlezing dezer acte is door ons gedaan aan de comparanten en de getuigen, die met ons hebben onderteekend, verklarende de bruidegom door ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of teekenen.

Bron: Stadsarchief Breda

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *