Maria van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1847, aktenummer 14

By |

In het Jaar duizend Acht honderd en Zeven en veertig, den negentienden Augustus verschenen voor ons Burgemeester, Ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, ter eene: Stoffel Stal, jongeman, oud dertig jaren, van beroep zalmvisscher, geboren en wonende te Made, Drimmelen, meerderjarige zoon van Huibert Stal, overleden en van Maria den Boer, van beroep zalmvisscherije, wonende te Made, Drimmelen; en ter andere zijde Maria van Achterberg, jonge dochter oud een en dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende in deze Gemeente, meerderjarige dochter van Gerrit Nicolaas van Achterberg, van beroep bouwman en van Cornelia van der Schans, zonder beroep, beide in deze Gemeente woonachtig; – overeenkomst de wet overleggende de navolgende stukken om gehecht te blijven aan het dubbel van dit register, bestemd zijnde om ter Griffie der Arrondissements Regtbank te worden overgebragt; als:
Ten eerste, De Akte van geboorte van den Bruidegom, waaruit blijkt dat hij geboren is den elfden September een duizend acht honderd en zestien, te Made, Drimmelen, Provincei Noord Braband.
Ten tweede, Een certificaat van den Heere Staatsraad, Gouverneur dezer Provincie, waaruit blijkt dat den Bruidegom aan zijnd verpligting ten aanzien der Nationale Militie heeft voldaan.
Ten derde, De Akte van geboorte van de Bruid, waaruit blijkt dat zij geboren is in deze Gemeente den vijfden Januarij een duizend acht honderd en dertien.
Ten vierde, Een certificaat van den Heeres Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made, Drimmelen, waaruit blijkt dat de afkondigingen aldaar hebben plaats gevonden gehad op Zondagen den achtsten, den vijftienden Augustus dezes jaars, zonder dat stuiting daartegen is beteekend geworden.

Dewelke ons verzocht hebben, alsnu te willen voergaan tot het voltrekken van het door hen voorgenomen Huwelijk, waarvan de afkondigingen zijn gedaan voor en ingang van ons Gemeente-huis, te weten: de eerste op zondag den achtsten Augustus en de tweede op zondag den vijftienden Augustus, beide dezes jaars.

En dewijl er ons geene tegenkanting tegen hetzelve is bekend gemaakt, zoo is het dat wij, regt doende aan hun verlangen, na al de bovengemelde stukken, welke zullen gevoegd worden bij deze tegenwoordige akte, te hebben doen voorlezen, alsmede den zesden titel van het eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek, handelende over de regten en pligten der Echtgenooten, aan den Bruidegom en aan de Bruid hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot Man en tot Vrouw, en dewijl elk hunner deze onze vraag toestemmend heeft beantwoord, en wijders verklaard hebben dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan de Huwelijken Staat verbonden zijn, zoo verklaren wij in naam der Wet, dat Stoffel Stal en Maria van Achterberg, door den echt aan elkander zijn vereenigd.

Waarvan door ons Akte is opgemaakt, in tegenwoordigheid van Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud acht en vijftig jaren, Bouwman, Hendrik van Achterberg, oud negen en twintig jaren, Bouwman, Jan de Koning, oud acht en dertig jaren, Molenaarsknecht en Christiaan van der Heijden, oud zes en dertig jaren, Koperslager, alle wonende in deze Gemeente en als getuigen ten deze door de echtgenooten zelven gekozen. Zijnde de eerste vader en de tweede de broeder van […] ter andere zijde en de overige geen naaste staanden.

En hebben na gedane voorlezing de contracterende partijen en de getuigen deze met ons geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *