Maria van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1850, aktenummer 16

By |

In het jaar een duizend acht honderd vijftig, den negen en twintigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Wilhelmus Werner, oud negen en twintig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, van beroep arbeider, meerderjarige zoon van Antonie Werner, overleden en van Maria Catharina Brokx, van beroep werkster, in deze Gemeente woonachtig, ter eenre; en Maria van Kuijk, oud twee en twintig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, van beroep werkster, minderjarige dochter van Joannes van Kuijk, van beroep veldwachter en van Joanna van Achterberg, zonder beroep, beide in deze Gemeente woonachtig, ter andere zijde.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk, over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad op zondagen, den negentienden en den zes en twintigsten Mei, beide dezes jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerst: de Akte van Geboorte van den Bruidegom, waaruit blijkt dat hij geboren is in deze Gemeente den vijftienden September een duizend acht honderd en twintig.
Ten tweede, een Certificaat van den Heere Staatsraad Gouverneur deze Provincie, waaruit blijkt dat den Bruidegom aan zijne verpligting ten aan zien der Nationale Militie heeft voldaan.
Ten derde, de Akte van overlijden van de vader van den Bruidegom, waaruit blijkt dat hij overleden is in deze Gemeente, den zestienden october een duizend acht honderd vjif en dertig.
Ten vierde, de Akte van geboorte van de Bruid, waaruit blijkt dat zij in deze Gemeente is geboren den die en twintigsten November een duizend acht honderd zeven en twintig.
De moeder van den Bruidegom, alsmede de vader en de moeder van de Bruid, alle alhier tegenwoordig, hebben verklaard hunne toestemming te geven tot het voltrekken van dit huwelijk.

Dien ten gevolgde, en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigeheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Wilhelmus Werner en Maria van Kuijk door den Echt aan elkander zijn vereenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentes-huize in tegenwoordigheid van: Pieter Lankhuijzen, oud zes en twintig jaren, landbouwer; Pieter Dorrenboom, oud zeven en twintig jaren, landbouwer; Adrianus de Bent, oud negen en twintig jaren, landbouwer; Christiaan van der Heijden, oud veertig jaren, koperslager, alle wonende in deze Gemeente, als getuigen ten deze door de echtgenooten zelven gekozen en geene naastbestaanden van dezelve zijnde.

Waarvan akte: welke wij, na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met de vader van partij ter andere zijde en de getuigen geteekend, hebbende de contracterende partijen, de moeder van partij ter eenre; de moeder van partij, ter andere zijde verklaard wegens onkunde niet te kunnen schrijven.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *