Maurits van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1868, aktenummer 135

By |

Den drie en twintigsten december achttien honderd acht en zestig, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand te Breda, in het openbaar, ten gemeentehuize alhier, verschenen ten einde hun voorgenomen huwelijk te voltrekken: Mouris van Achterberg, oud acht en dertig jaren, dagloner, geboren te Raamsdonk, wonende alhier, meerderjarige, zoon van Mouris van Achterberg en van Anna Catharina Ronkel, echtelieden, overleden; en: Anna Suzanna Gallmann, oud zes en dertig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwe van Johannes Paulus Dirven, meerderjarige dochter van Johannes Gallmann en van Anna Maria Klem, echtelieden, overleden.

De afkondiging van dit huwelijk hebben zonder stuiting alhier plaats gehad op zondagen den zesden en den dertienden dezer maand.

De aanstaande echtgenooten hebben aan ons overgelegd hunne geboorteacten en de overlijdensacte van den vorigen echtgenoot der bruid; vervolgens is door ons aan de comparanten afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten, en of zij getrouw al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door hen bevestigend is beantwoord, waarop wij in naam der wet hebben verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.

In tegenwoordigheid van Johannes van der Vet, oud twee en vijftig jaren, dagloner; Adrianus de Bakker, oud vijftig jaren, verver; Lambertus van der Pas, oud zes veertig jaren, dagloner; en Johannes de Hoorn, oud een en veertig jaren, koperslager, allen wonende alhier.

Voorlezing dezer actie is door ons gedaan aan de comparanten en de getuigen, die met ons hebben onderteekend. Verklarende de bruid uit hoofde van ongeleerdheid niet te kunnen schrijven of teekenen.

Bron: Stadsarchief Breda

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *