Maurits van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk 1821, blad 5

By |

In het Jaar een duizend acht honderd eenentwintig, den Zeventienden der maand februarij ten elf ure des voormiddags, zijn voor ons Schout, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, ter eenre gecompareerd Maurits van Achterberg jongman, oud vier en twintig Jaren, geboren te Raamsdonk, den twintigste der maand Januarij des Jaars zeventien honderd zeven en negentig en uitoefende het bedrijf van Dienstknegt wonende te Helvoirt, hebbende voldaan aan zijn verpligting ten aanzien van der Nationale Militie, blijkens Certificaat afgegeven door den Heer Gouverneur der Provincie Noord Brabant. Zoon van wijlen Gerrit Nicolaas en Maria Dank wonende te Raamsdonk voornoemt.

En ter andere zijde Anna Catharina Ronkel […] oud zeven en twintig jaren, geboren te Maastricht, den twaalden der maand November des jaars zeventien honderd drie en negentig, wonende te Raamsdonk, van beroep Dienstmeid.

Dochter van wijlen Jacob Ronkel en Dorothea Mulder, zonder beroep, wonende te ‘s-Hertogenbosch.

welke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk overtegaan, na voorlezing te hebben gedaan, ingevolge de Wet : 1 . Van de Akte van Huwelijks-Afkondigingen, gedaan te Raamsdonk als voormeld.
2. Van de acte van geboorte van Maurits van Achterberg bruidegom, waar uit blijkt dat hij geboren is den twintigsten januarij en de twee en twintigsten dito gedoopt des jaars een duizend zeven honderd zeven en negentig te Raamsdonk voornoemt.
3. Van de acte van […], gepasseert voor Johan Christoffel Marggraff [..]regter van het canton ‘s-Hertogenbosch, en getuigen, den tienden februarij, agtien hondert een en twintig en […]geert den dertienden februarij daar aan volgende door de Regtbank van eersten aanleg zitting houdende te ‘s-Hertogenbosch, ten bewijze dat de […] Anna Catharina Ronkel, bruid, haare Acte van geboorte niet kan overleggen, welke gezegde Acte en vonnis, na door de bruid en door ons geparapheert te zijn, aan dit register zullen blijven gehecht.
4. Van de Acte van overleiden van Gerrit Nicolaas van Achterberg, vader van den bruidegom, waar uit blijkt dat hij op den agste Januarij, agtien hondert en vijf te Raamsdonk is overleden.
5. Van de acte van overleiden van Jacob Ronkel, vader van de bruit, waar uit blijkt dat hij op den zes en twintigsten April een duizend agt hondert en twaalf te ‘s-Hertogenbosch is overleden.
6. Van de acte van toestemming tot het huwelijk van Dorothea Mulder, weduwe van Jacob Ronkel, moeder van de bruit, gepasseert voor den notaris Cornelis van de […] en getuigen te ‘s-Hertogenbosch den tiende februarijagt hondert een en twintig.
7. Van de mondelinge toestemming tot het huwelijk van Maria Dank, moeder van den bruidegom en ten dezen tegenwoordig.

En eindelijk van het 6de Kapittel van het thans vigerend Burgerlijk Wetboek, voorkomende onder Huwelijken, en wel bepaaldelijk, Artikel 212, 213 en 214, hebben gevraagd aan den Bruidegom en Bruid of zij elkanderen over en weder voor Man en Vrouw erkennen, waarop dezelven elk afzonderlijk en bevestigend hebbende geantwoord. Wij Schout, Beambte van den Burgerlijken Staat, verklaar in naam der Wet, dat de Personen van Maurits van Achterberg en van Anna Catharina Ronkel door een wettig huwelijk zijn vereenigd.

Aldus deze tegewoordige Acte opgemaakt in tegenwoordigheid: 1. Van Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud een en dertig Jaren, van beroep arbeider. 2. Van Simon Lankhuizen, oud vier en veertig Jaren, van broep Bouwman. 3. Van Johannes Kamp, oud vier en vijftig Jaren, van broep Bouwman. 4. Van M[…] Boezer, oud vier en vijftig Jaren, van beroep Bouwman wonende de eerste te Raamsdonk, de tweede te Raamsdonk, de derde te Raamsdonk en de vierde te Raamsdonk verklarende de eerste voor[…] getuigen te zijn ____ Bloedverwanten der Echtgenoten, als zijnde broeder van de contracterende Partij ter eenen zijde en drie laatste […] bestaande nog ter eene of andere.

Van al hetgeen wij deze tegenwoordige Akte van Huwelijk hebben opgemaakt en na dat van dezelven lezing is gedaan aan de contracterende Partijen en Getuigen, hebben dezelve met en benevens ons ge[…].

Bron Reginaal Archief Tilburg

Maurits van Achterberg huwelijk 1821 blad 1

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *