Petronella van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk 1873, aktenummer 8

By |

In het jaar een duizend acht honderd drie-en-zeventig, den vier en twintigsten Apil. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Johannes van Pelt, oud acht en twintig jaren, geboren te Gilze en Rijen, wonende te Raamsdonk, van beroep bouwmansknecht, meerderjarige zoon van Christiaan van Pelt, arbeider. wonende te Gilze en Rijen en van Johanna Maria Koenraad, overleden, ter eenre.
En Petronella van Kuijk, oud negen en twintig jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep dienstmeid, meerderjarige dochter van Johannes van Kuijk, visscher en Johanna van Achterberg, zonder beroep, beide te Raamsdonk woonachtig ter andere zijde.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgelopen, op zondagen, den dertienden en twintigsten April dezes jaars.

En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerste:
De akte van geboorte van den Bruidegom.
Ten tweede, Een Certificaat van den Commissaris des Konings in deze provincie waaruit blijkt dat de Bruidegom aan zijnde verpligting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
Ten derde. De akte van overlijden van de moeder van den Bruidegom.
Ten vierde. De akte van geboorte van de Bruid.
Ten vijfde. Een Certificaat inhoudende dat de huwelijks afkondigingen binnen deze gemeente hebben plaats gehad en geene stuiging is beteekend geworden.
De vader van den Bruidegom en de vader en de moeder van de Bruid allen alhier tegenwoordig hebben verklaard tot het voltrekken van dit huwelijk hunne toestemming te geven.
Voorts verklaarden de verloofden bij deze te erkennen en te wettigen een kind ingeschreven in het geboorteregister deze gemeente den negen en twintigsten januarij achtien honderd acht en zestig onder den voornaam van Johanna daags te voren geboren.

Dien te gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Johannes van Pelt en Petronella van Kuijk door den Echt met elkander zijn vereenigd.

En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeenteshuize in tegenwoordigheid van: Willem Frederik Kornfeldt, oud zeven en zeventig jaren, zonder beroep, Cornelis van Strien, oud drie en veertig jaren, wegwerker, Johannes Grimbergen, oud en en derig jaren, koetsier, allen wonende te Raamsdonk en Pieter Tielemans, oud zes en twintig jaren, koopman, wonende te Oosterhout als getuigen hiertoe door partijen gekozen.
Waarvan akte: welke wij, dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de cimparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend, uitgenomen de vader van den contractant ter eenre, de moeder van de contractante ter andere zijde en de vierden getuigen welke verklaard hebben wegens onkunde niet te kunnen schrijven.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *