Petrus Jacobus van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1946, aktenummer 443A

By |

Heden een en twintig november negentienhonderd zes en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: van Achterberg, Petrus Jacobus, oud drie en twintig jaren, schoenmaker, wonende te Breda en geboren te Breda, meerderjarige zoon van van Achterberg, Martinus Theodorus, overleden en Clerx, Catharina, zonder beroep, oud vier en zestig jaren, wonende te Breda en L’abée, Maria Cornelia, oud twintig jaren, zonder beroep, geboren te Ginneken en Bavel, wonende te Breda, minderjarige dochter van L’abée, Antonius, oud zeven en veertig jaren, fabrieksarbeider en Verbunt, Pietronella Christina Antonia, oud veertig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
De moeder van den bruidegom en de ouders der bruid, hier tegenwoordig, hebben verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.

De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad alhier op zaterdag zes en twintig october dezes jaars.

Nadat bruidegom en bruid verklaard hadden, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de plichten, door de wet aan den huwelijken staat verbonden, zullen vervullen, heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig: Lábée, Martinus Hubertus, magazijnmeester, oud twee en veertig jaren, wonende te Breda, oom der bruid. van Achterberg, Jacobus Adrianus, bankwerker, oud een en dertig jaren, wonende te Breda, broeder van den bruidegom.

Bron: Stadsarchief Breda