Sara Maria Pruijssen, Geboorteregister Raamsdonk, 1889, aktenummer 182

By |

In het jaar een duizend acht honderd negen en tachtig, den zesden december. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruijssen, oud vier en dertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den vijfden december dezes jaars om elf ure des voormiddags is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, van hem comparant en van Wilhelmina van Achterberg, zijne echtgenoote, zonder beroep, beide te Raamsdonk woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen Sara Maria.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerardus Nicolaas van Achterberg, oud vier en zestig jaren, landbouwer en van Hendrik van Achterberg, oud twee en zeventig jaren, landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, als getuigen hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *