Tag Archives: Hobo

Adriana Catrina van Achterberg, Geboorteregister Zaltbommel, 1907, akte 117

In het jaar negentienhonderd zeven den dertienden der maand December verscheen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zaltbommel, provincie Gelderland: Ludovicus van Achterberg, oud een en dertig jaren, van beroep handelaar in gedistilleerd, wonende te Zalt Bommel die verklaarde dat op den dertienden der maand December dezes jaars des voormiddags ten half zeven ure, binnen deze… Read More »