Tag Archives: Nerrings

Thijsje Nerrings, Overlijdensregister Breda, 1969, aktenummer 292

Heden, tien maart negentienhonderd negenzestig, verscheen voor mij, ambtenaar vam de burgelijke stand van Breda: van der Heijden, Johannes Franciscus, oud drieënveertig jaren, bedrijfsassistent, wonende te Breda die verklaarde, dat op zeven maart negentienhonderd negenzestig te zeven uur, dertig minuten, in de gemeente Breda is overleden: Nerrings, Thijsje, oud negentig jaren, zonder beroep, geboren te ’s Gravenmoer, wonende… Read More »

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Huwelijksregister ’s Gravemoer, 1899, aktenummer 3

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den tweeden november, verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s Gravemoer, Provincie Noordbrabant, in het openbaar, in het Huis der Gemeente en in tegenwoordigheid der na te noemen vier getuigen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, van beroep slager, oud vier en dertig jaren, geboren te Breda en… Read More »

Cornelis Antonius van Achterberg, Huwelijksregister Breda 1942, aktenummer 195

Heden een en twintig Mei negentienhonderd twee en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: van Achterberg, Cornelis Antonius, oud negen en dertig jaren, veehandelaar, geboren en wonende te Breda, meerderjarige zoon van van Achterberg, Wilhelmus Maurits en Nerrings, Thijsje, beiden zonder beroep en wonende… Read More »

Hendrikus Adrianus van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1905, aktenummer 112

In het jaar negentien honderd vijf, den een en twintigsten der maand Februari, zijn voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Willem van der Pol, oud zes en vijftig jaren, van beroep Koetsier, wonende alhier, en Jan van Brummelen, oud twee en zestig jaren, van beroep Boekbinder, wonende alhier, geen aanverwanten van den na… Read More »

Johannes Adrianus van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1966, aktenummer 945

Heden, zesentwintig september negentienhonderd zesenzestig, verscheen voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand van Breda: van der Hoek, Wicher oud tweeëenveertig jaar, koster wonende te Breda die verklaarde dat op drieëentwintig september negentienhonderd zesenzestig, te dertien uur, twintig minuten, in de gemeente Breda is overleden: van Achterberg, Johannes Adrianus, oud achtenvijftig jaren, chauffeur, geboren en wonende te Breda,… Read More »

Cornelis Antonius van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1901, aktenummer 401

In het jaar negentien honderd een, den zeven en twintigsten de maand Augustus, zijn voor ons ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wihelmus Maurits van Achterberg, oud zeven en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, vader en Pieter van Drummelen, oud acht en twintig jaren, van beroep Boekbinder, wonende alhier, geen aanverwante van den… Read More »

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1916, aktenummer 161

Heden achttien april negentien honderd zestien verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda: Hubertus Pieter van Brummelen, Boekbinder, oud een en veertig jaren, wonende alhier, en Adriaan Bossert, Schoonmaker, oud zes en veertig jaren, wonende alhier, die verklaarden, dat op zeventien April negentien honder zestien, des voormiddags ten elf ure, in de gemeente Breda… Read More »

Wilhelmus Maurits van Achterberg, Geboorteregister Breda 1899, aktenummer 751

In het jaar een duizend acht honderd negen en negentig, den tienden der maand November, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud vier en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den negenden der maand… Read More »

Johannes Adrianus van Achterberg, Geboorteregister Breda 1908, aktenummer 166

In het jaar negentien honderd acht, den achttienden der maand Maart, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud twee en veertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den zeventienden der maand Maart, dezes jaars om… Read More »

Cornelis Antonius van Achterberg, Geboorteregister Breda 1902, aktenummer 767

In het jaar negentien honderd twee, den eersten der maand December, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud zeven en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den negen en twintigsten der maand… Read More »