Tag Archives: van Erven

Lucia Maria Willemse, Geboorteregister Tilburg, 1877, aktenummer 623

In het jaar een duizend acht honderd zeven-en-zeventig, den dertigsten der maand Julij is voor ons Hacobus Adrianus Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg verschenen: Jacobus Willemse, oud eenendertig jaren, van beroep dagloner, wonende alhier, die verklaard aangifte te doen, dat zijn echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende alhier op den negenentwintigsten der… Read More »