Teunis Hendricus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1873, aktenummer 83

By |

In het jaar een duizend acht honderd drie-en-zeventig, den negentienden Mei. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud acht en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden Mei dezes jaars, om vijf ure des namiddags binnen deze Gemeente, wijk letter D nummer vier en zestig is geboren een kind van het mannelijk geslacht van hem comparant en van Sara Varossieau, zijne echtgenoote, zonder beroep, beide te Raamsdonk woonachtig en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Teunis Hendricus.
Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Adrianus van Son, oud dertig jaren, landbouwer en van Jan Knaap, oud acht en dertig jaren, landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, als getuigen hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *