Wilhelmina Cornelia Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1892, aktenummer 108

By |

Op den zevenden der maand October Achttien honderd Twee-en-Negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud drie en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den zesden October dezes jaars, des voormiddags, ten vijf ure aldaar, te Hooge Zwaluwe in het huis numero acht en veertig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Cornelia Johanna van Achterberg, zijne echtgenoote, zonder beroep, wonende in deze gemeente en aan dit kind de voornamen zal gegeven worden van Wilhelmina Cornelia.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Marius, oud drie en dertig jaren, arbeider en Jacob Vos, oud vijf en vijftig jaren, arbeider, wonende beide te Zwaluwe, en is deze akte na voorlezing door ons, benevens den comparant en de getuigen onderteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *