Wilhelmina van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1887, aktenummer 36

By |

In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den tienden november. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruissen, oud twee en dertig jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep landbouwer, meerderjarige zoon van Pieter Pruijssen, landbouwer, wonende te Raamsdonk en van Maria Paquij, overleden, ten eenre.
En Wilhelmina van Achterberg, oud dertig jaren, geboren te Sprang, wonende te Raamsdonk, van beroep zonder, meerderjarige dochter van Gerardus Nicolaas van Achterberg, landbouwer en van Sara Varossieau, zonder beroep, beide wonende te Raamsdonk, ter andere zijde.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen, op Zondagen, den dertigsten October en zesden November dezes jaars.

Er zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd:
Ten eerste De akte van geboorte van den Bruidegom.
Ten tweede. Een certificaat van den Heer Comissaris des Konings in Noordbrabant, waaruit blijkt dat de Bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft.
Ten derde. De akte van geboorte van de Bruid.

Dien ten gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid van getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen als Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Leendert Johannes Pruijssen en Wilhelmina van Achterberg door den Echt met elkander zijn vereenigd.
En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentes-huize in tegenwoordigheid van Bartholomeus van Achterberg, oud dertig jaren, landbouwer, broeder van de contractante te andere zijde, Hendrik van Achterberg, oud negen en zestig jaren, landbouwer, oom van de contractante ten andere zijde, Jasper Elemans, oud vijf en vijftig jaren, broodbakker en Pieter Lankhuijzen, oud veertig jaren, landbouwer, allen wonende te Raamdsdonk.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *