Wilhelmina van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1862, aktenummer 19

By |

In het jaar een duizend acht honderd twee en zestig, den elfden September. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leonardus Zijlmans, oud vijf en twintig jaren, geboren te Waspik, wonende te Waspik, beroep schipper, meerderjarige zoon van Hendrik Zijlmans, schipper, en van Quirina de Vos, zonder beroep, beide wonende te Waspik, ter eenre;
En Wilhelmina van Kuijk, oud zes en twintig jaren, geboren en wonende in deze gemeente, beroep zonder, meerderjarige dochter van Johannes van Kuijk, veldwachter, en van Johanna van Achterberg, zonder beroep, beide in deze gemeente woonachtig, ter andere zijde.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente en ter Waspik hebben plaats gehad op zondagen, den een en dertigsten Augustus en zevenden September, beide dezes jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerst: De Akte van geboorte van den Bruidegom.
Ten tweeden, Een Certificaat van de Heere Comissaris des Konings in deze Provincie, waaruit blijkt dat den Bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der Nationale Militie heeft voldaan.
Ten derden, De Akte van geboorte van de Bruid.
Ten vierden, Twee Certificaten houdende dat de afkondigingen binnen deze gemeente en te Waspik hebben plaats gehad en geen stuiting is beteekend geworden.
De vader en de moeder van den Bruidegom, alsmede de vader en de de moeder van de Bruid, alle alhier tegenwoordig, hebben verklaard hunne toestemming te geven tot het voltrekken van dit huwelijk.

Dien ten gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten verstaand van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid der getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Leonardus Zijlmans en Wilhelmina van Kuijk, door den Echt aan elkander zijn vereenigd.

En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeentes-huize in tegenwoordigheid van: Antonie Nuijten, oud een en dertig jaren, schoenmaker, Willem Frederik Kornfeldt, oud zes en zestig jaren, zonder beroep, Joannes Kommers, oud acht en veertig jaren, timmerman en Johannes den Teuling, oud zeven en twintig jaren, koperslager, alle wonende in deze gemeente en als getuigen ten deze door de echtgenooten zelven gekozen, zijnde de eersten zwager van partij ter eenre en de overige geen nabestaanden.

Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met de contracterende partijen ter eenre, deszelfs vader, de vader van partij ter andere zijde en de getuigen hebben geteekend, hebbende de contracterende partij ter andere zijde, dezelven moeder en de moeder van partij ter eenre verklaard wegens onkunde niet te kunnen schrijven.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *