Wilhelmus Marijnissen, Huwelijksregister Breda, 1945, aktenummer 5B

By |

Heden vijftien mei negentienhonderd vijf en veertig zijn voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Marijnissen, Wilhelmus, oud vijf en twintig jaren, bedrijfsassistent op een radio radiotoestellenfabriek, geboren te Breda en wonende te Eindhoven, meerderjarige zoon van Marijnissen, Wilhelmus Petrus, oud acht en vijftig jaren, procuratiehouder en van van Achterberg, Anna Catharina, oud twee en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Breda en van Oosterhout, Petronella Antonia Maria, oud drie en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Breda, meerderjarige dochter van van Oosterhout, Alphonsus Maria, oud zeven en vijftig jaren, aannemer en Mol, Maria Cornelia, oud een en vijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende te Breda.

De ouders van den bruidegom en de ouders der bruid, hier tegenwoordig hebben verklaard hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.

De afkondiging van dit huwelijk heeft zonder stuiting plaats gehad alhier alsmede te Eindhoven op zaterdag twintig januari dezes jaars.

Nadat bruidegom en bruid verklaard hadden, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk al de plichten, door de wet aan den huwelijken staat verbonden, zullen vervullen, heb ik, in naam der wet, verklaard, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbinden.
Als getuigen waren tegenwoordig: Marijnissen, Petrus Jacobus, oud drie en twintig jaren, technisch teekenaar, wonende te Eindhoven, broeder van den bruidegom. van der Linden, Adrianus, oud vijf en veertig jaren, electro techniker, wonende te Breda.

Bron: Stadsarchief Breda