Wilhelmus van Achterberg, Huwelijksregister Zaltommel 1860, akte 8

By |

Het jaar achttien honderd zestig, den twaalfden den maand Maart, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zalt-Bommel, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:
1. Wouter van Houten van beroep Kleermaker, oud acht en veertig jaren, wonende te Zalt Bommel, die gezegd heeft te zijn getuige des bruidegoms;
2. Hendrik Holewijn, van beroep Schoenmaker, oud één en dertig jaren, wonende te Zalt Bommel, die gezegd heeft te zijn getuige des bruidegoms;
3. Dirk Hendrikus Everse van beroep Kleermaker, oud zeven en dertig jaren, wonende te Zalt Bommel, die gezegd heeft te zijn neef en getuige der bruid;
4. Cornelis van de Graan, van beroep Smid, oud drie en twintig jaren, wonende te Zalt Bommel die gezegd heeft te zijn getuige der bruid;

verschenen: ter ener zijde Wilhelmus van Achterberg, jongeman van beroep Slagersknecht, oud twee en twintig jaren, wonende te Breda, meerderjarige zoon van Maurits van Achterberg, overleden, en van Catharina Ronkel, zonder beroep, wonende te Breda en ter andere zijde Hendrika Everse, van beroep zonder, oud vijf en twintig jaren, wonende te Zalt Bommel, meerderjarige dochter van Hendrik Ege Everse, overleden, en van Maria van Wielen, van beroep Baker, wonende te Zalt Bommel; die verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe aan ons te hand stellende:
1. de akte van geboorte van den bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij geboren is negenden Augustus Achttien honderd zeven en dertig te Breda, overgelegd stuk lett A;
2. de akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij geboren is den vier en twintigsten Januarij Achttien honderd vijf en dertig te Zalt Bommel, overgelegd sub lettera B;
3. de acte van overlijden van de vader vand en bruidegom sub lettera C;
4. Het certificaat van voldoening van de Nationale Militie van den bruidegom, afgegeven door den heer comissaris des Konings in de provincie Noord Brabant, overgelegd sub lettera D;
5. De acte van overlijden van de vader van de bruid, sub lettera E;
6. De bewijzen, dat de huwelijksafkondigingen hebben plaats gehad te Breda en zonder stuiting zijn afgeloopen, overglegd sub lettera F en G;
7. De notariële acte, waarbij de moeder den bruidegom hare toestemming verleent tot de voltrekking van het huwelijk van hare zoon, overgelegd sub lettera H;
8. compareerder moeder Maria van Wielen, weduwe van Hendrik Ege Everse, moeder van de bruid bij deze acte hare teostemming gevende tot de voltrekking van het huwelijk harer dochter.

Nadat eindelijk de bruidegom en de bruid, ieder afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der bovenvermelde getuigen, hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wel verklaard, dat Wilhelmus van Achterberg en Hendrika Everse, door den echt zijn vereenigd.
Van al hetwel wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing, met de tegenwoordig zijnde partijen getekend hebben.

Bron: Regionaal Archief Rivierenland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *