Wilhelmus van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1874, aktenummer 23

By |

In het jaar een duizend acht honderd vier-en-zeventig, den zestienden Julij. Verschenen voor ons Ambenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Wilhelmus van Kuijk, oud zes en twintig jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep bierbrouwersknecht, meerderjarige zoon van Johannes van Kuijk, visscher en van Johanna van Achterberg, zonder beroep, beide te Raamsdonk woonachter, ter eenre.
En Allegonda Rompa, oud negen en twintig jaren, geboren te Waspik, wonende te Raamsdonk, van beroep zonder, meerderjarige dochter van Antonius Rompa, schoenmaker, wonende te Raamsdonk en van Adriana de Cok, overleden, ter andere zijde.

Dewelke ons hebben verzocht, tot het voltrekken van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de afkondigingen binnen deze Gemeente hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgelopen, op Zondagen, den vijfden en twaalfden Julij dezes jaars.
En zijn door partijen tot dat einde aan ons overgelegd, ten eerst:
De akte van geboorte van den Bruidegom.
Ten tweede. Een certificaat van den Heer Commissaris des Konings in Noord-Brabant, waaruit blijkt dat de Bruidegom aan zijn verpligting ten aan zien der Nationale Militie voldaan heeft.
Ten derde. De akte van geboorte van de Bruid.
Ten vierde. De akte van overlijden van de moeder van de Bruid.
Ten vijfde. Een certificaat inhoudende, dat de huwelijksafkondigingen binnen deze gemeente hebben plaats gehad en geene stuiting is beteekend geworden.
De vader en de moeder van den Bruidegom en de vader van de Bruid, allen alhier tegenwoordig, hebben verklaard het het voltrekken van dit huwelijk hunne toestemming te geven.
Voorts verklaarden ons partijen en de hierna genoemde de getuigen de identiteit van het geboorte extract van de Bruid waarin de naam van haar moeder vermeld staat “de Kok“.

Dien ten gevolge en na dat de aanstaande Echtgenooten, ten overstaan van ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand en in tegenwoordigheid van getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de personen van: Wilhelmus van Kuijk en Allegonda Rompa door den Echt met alkander zijn vereenigd.

En is het tegenwoordig Huwelijk voltrokken in het openbaar ten Gemeenteshuize in tegenwoordigheid van Gerrit van Aalst, oud een en vijftig jaren, kleermaker, Hendrik Stoeldraaijer, oud twee en zestig jaren, winkelier, Wilhelmus Johannes Simonis, oud zes en twintig jaren, koperslager en Johannes Tempelaars, oud een en vijftig jaren, voermansknecht, allen wonende te Raamsdonk, als getuigen, hiertoe door partijen gekozen.
Waarvan akte: welke wij, dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend uitgenomen de moeder van den contractant ten eenre en de vader van de contractante ter andere zijde welke verklaard hebben wegen onkunde niet te kunnen schrijven.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *